Van paters tot piano's

Wilt u graag dat deze tekst voorgelezen wordt? Gebruik dan de voorleesmodule op uw smartphone. Raadpleeg hier de handleiding voor de iPhone/iPad of Android.

In 1707 laat graaf Ferdinand Gobert d’Aspremont-Lynden voor de minderbroeders een klooster met kerk bouwen. Zij integreren zich goed in de omgeving en krijgen veel waardering. In 1725 openen de paters een “Latijns college” met zes klassen. In 1797 worden de minderbroeders uit hun klooster verdreven.

1797-1847: boerderij, daarna restauratie door Norbertijnen

Het klooster wordt verkocht aan een rijke burger. Deze niet al te gelovige Rekemenaar verbouwt het tot woning en boerderij. De grafkelder onder het koor, met beenderen van paters, wordt zelfs tijdelijk een konijnenhok. De plotse dood van de eigenaar wordt door de gelovige Rekemse bevolking dan ook als een straf van God beschouwd. In 1840 kopen de Norbertijnen het complex en doeken de boerderij onmiddellijk op. Zij zorgen voor nieuw meubilair in de kerk. In 1844 wordt een waardevol orgel, gebouwd door Truienaar Arnold Clerinx, geïnstalleerd, evenals een sierlijke oksaalbalustrade, een prachtig gesculpteerde preekstoel en dito biechtstoelen. Na zeven jaren verlaten de Norbertijnen Rekem om terug te keren naar hun klooster in Postel.

1847-2004: weer Minderbroeders

Bij hun terugkeer naar Rekem worden de paters minderbroeders feestelijk verwelkomd. Snel hernemen zij hun (onderwijs)taken. Zo komt er onder meer een nieuw studiehuis waar ook “het Heilig Paterke van Hasselt” regelmatig verblijft. Door het optrekken van een muur in 1891, vandaag nog zichtbaar aan de Walstraat en de Boomgaardstraat, wordt het hele complex volledig omsloten. De kerk krijgt een klein portaal met een Sint-Franciscus-medaillon in keramiek van kunstenaar Achiel Pauwels,verwijzend naar elementen uit het “Zonnelied”, zoals de typische zonnebloem. De bronzen plaat van priester-dichter Hilarion Thans op de voorgevel verwijst naar de beroemdste minderbroeder die hier jarenlang woonde. In 2004 vertrekken de laatste drie minderbroeders uit Rekem. Op de plaats van de afgebroken kloostergebouwen verrijzen luxueuze villa-appartementen. Enkele kamers van de paters krijgen een tweede leven in hotel Boomgaard. De beschermde Paterskerk staat vervolgens jaren leeg.

2016: pianobelevingscentrum Maene

Het Belgische topbedrijf “Piano’s Maene” koopt de Paterskerk in 2016 en verbouwt ze tot een pianocentrum. De biechtstoelen in de sobere eenbeukige zaalkerk worden gerestaureerd en er wordt een extra verdieping gecreëerd. Daar kan je vanuit een concertzaal in een gemakkelijke zetel genieten van een prachtig zicht op het monumentale Clerinxorgel. Deze gedurfde ingreep is een schoolvoorbeeld van een geslaagde herbestemming van een kerk.

Von Mönchen zu Klavieren

Im Jahr 1707 ließ Graf Ferdinand Gobert d’Aspremont-Lynden ein Kloster mit einer Kirche für die Minoriten errichten. Sie integrierten sich gut in die Umgebung und genossen hohe Wertschätzung. 1725 eröffneten die Mönche ein „Lateinkolleg“ mit sechs Klassen. 1797 wurden die Mönche aus ihrem Kloster vertrieben.

1797-1847: Bauernhof, danach Restaurierung durch Norbertiner

Das Kloster wurde an einen wohlhabenden Bürger verkauft. Der nicht sehr gläubige Herr baute es in ein Haus und einen Bauernhof um. Die Krypta unter dem Chor, mit den Gebeinen der Mönche, wurde sogar vorübergehend zu einem Kaninchenstall. Der plötzliche Tod des Besitzers wurde von den gläubigen Bewohnern von Rekem als Strafe Gottes angesehen. Im Jahr 1840 kauften die Norbertiner den Komplex und rissen den Hof sofort ab. Sie beschafften neues Mobiliar für die Kirche. Im Jahr 1844 wurden eine wertvolle, von Truienaar Arnold Clerinx gebaute Orgel installiert, ebenso wie ein kunstvoller Lettner, eine schön geschnitzte Kanzel und zwei Beichtstühle. Nach sieben Jahren verließen die Norbertiner Rekem und kehrten in ihr Kloster in Postel zurück.

1847-2004: wieder Minoriten

Bei ihrer Rückkehr nach Rekem wurden die Mönche feierlich empfangen. Sie nahmen ihre (pädagogischen) Aufgaben schnell wieder auf. Es wurde ein neues Schulhaus gebaut, in dem der „Heilige Paterke van Hasselt“ (der Heilige Mönch von Hasselt) regelmäßig verweilte. Der gesamte Komplex wurde 1891 mit einer Mauer umschlossen, die noch heute an der Walstraat und der Boomgaardstraat zu sehen ist. Die Kirche erhielt ein kleines Portal mit einem Medaillon des Heiligen Franziskus aus Keramik von dem Künstler Achiel Pauwels, das sich auf Elemente aus dem „Sonnengesang“ bezieht, wie die typische Sonnenblume. Die Bronzetafel des Priesters und Dichters Hilarion, die sich derzeit an der Fassade befindet, verweist auf den berühmtesten Minoriten, der viele Jahre lang hier lebte. Im Jahr 2004 verließen die letzten drei Mönche Rekem. An der Stelle der abgerissenen Klostergebäude wurden luxuriöse Villenwohnungen errichtet. Einige der Zimmer der Mönche wurden im Hotel Boomgaard zu neuem Leben erweckt. Die denkmalgeschützte „Paterskerk“ (Kirche der Mönche) stand dann jahrelang leer.

2016: Klaviererlebniszentrum Maene

Das belgische Spitzenunternehmen „Piano's Maene“ kaufte die Kirche im Jahr 2016 und baute sie zu einem Klavierzentrum um. Die Beichtstühle in der schlichten einschiffigen Hallenkirche wurden restauriert und ein zusätzliches Stockwerk wurde geschaffen. Dort können Sie in einem bequemen Sessel im Konzertsaal einen herrlichen Blick auf die monumentale Clerinx-Orgel genießen. Diese kühne Intervention ist ein Musterbeispiel für die erfolgreiche Neubestimmung einer Kirche.

From friars to pianos

In 1707, Count Ferdinand Gobert d’Aspremont-Lynden had a monastery with a church built for the friars minor. The friars were well integrated locally and were highly thought of. In 1725, the friars opened a “Latin college” with six classes. In 1797, the friars minor were driven out of their monastery.

1797-1847: farm, followed by restoration by the Norbertines

The monastery was sold to a well-heeled Rekem denizen who was not particularly religious himself and converted the monastery into a residential home and a farm. The crypt underneath the choir, holding the bones of long-deceased friars, was temporarily even turned into a rabbit hutch. Which explains why the sudden death of the owner was believed to be a punishment from God by the devout local population. In 1840, the Norbertine friars purchased the complex and immediately closed the curtain on the farm. They brought in new furniture for the church. In 1844, a precious organ was fitted, built by Sint-Truiden resident Arnold Clerinx, as well as an ornate jube balustrade, a wonderfully sculpted pulpit and ditto confessionals. Seven years later, the Norbertine friars left Rekem and headed back to their monastery in Postel.

1847-2004: the return of the Friars minor

Upon their return to Rekem, the friars minor were met with a festive welcome. They quickly resumed their (educational) tasks. As such, a new study house was built where none other than “het Heilig Paterke van Hasselt” (the Holy Friar from Hasselt) frequently spent time. With the building of a wall in 1891, which can still be seen today in Walstraat and Boomgaardstraat, the entire complex became fully enclosed. The church was given a small portal with a ceramic Saint Francis medallion made by artist Achiel Pauwels, in reference to elements from the “Canticle of the Sun”, such as the typical sun flower. The bronze plate of poet-priest Hilarion Thans on the front façade is in reference to the most famous friar minor who spent many years living here. In 2004, the last three remaining friars minor left Rekem. At the location of the demolished monastery buildings, luxury villa apartments were built. Some of the friars’ rooms were given a new lease of life as part of Hotel Boomgaard. The listed Paterskerk (Friars Church) was subsequently left unused for years on end.

2016: Maene piano experience centre

Leading Belgian company “Piano’s Maene” purchased the Friars Church in 2016 and converted it into a piano centre. The confessionals in the unostentatious single-nave aisleless church were restored and an extra floor was put in, which is home to a concert room where visitors can enjoy a delightful view of the monumental Clerinx organ from an easy chair. This bold step is a textbook case of how churches can be successfully redeveloped.

Des pères aux pianos

En 1707, le comte Ferdinand Gobert d’Aspremont-Lynden fait construire un couvent avec église pour les Frères mineurs. Ils s’intègrent bien dans l’environnement et sont très appréciés. En 1725, les Pères ouvrent un « collège de latin » comptant six classes. En 1797, les Frères mineurs sont chassés de leur couvent.

1797-1847 : ferme, puis restauration par les Prémontrés

Le couvent est vendu à un riche citoyen. Cet habitant de Rekem, peu croyant, le transforme en logement et en ferme. Le caveau sous le chœur, contenant des ossements des Pères, devient même temporairement un clapier. Le décès soudain du propriétaire est dès lors considéré par la population croyante de Rekem comme une punition de Dieu. En 1840, les Prémontrés rachètent le complexe et liquident immédiatement la ferme. Ils se chargent de remeubler l’église. En 1844, un orgue de grande valeur, construit par Arnold Clerinx, habitant de Saint-Trond, est installé, de même qu’un jubé décoratif, une superbe chaire sculptée et de somptueux confessionnaux, sculptés également. Après sept ans, les Prémontrés quittent Rekem pour retourner dans leur couvent à Postel.

1847-2004 : retour des Frères mineurs

À leur retour à Rekem, les Frères mineurs sont accueillis de manière festive. Ils reprennent rapidement leurs tâches (d’enseignement). Une nouvelle maison d’étude voit entre autres le jour, où séjourne aussi régulièrement le « Saint Petit Père de Hasselt ». Avec la construction d’un mur en 1891, aujourd’hui encore visible dans la Walstraat et la Boomgaardstraat, tout le complexe est entièrement fermé. L’église se voit dotée d’un petit porche avec un médaillon en céramique à l’effigie de Saint-François créé par l’artiste Achiel Pauwels, qui fait référence aux éléments de la « Zonnelied », comme le tournesol typique. La plaque en bronze du prêtre-poète Hilarion Thans sur la façade renvoie au Frère mineur le plus célèbre qui a vécu ici pendant de nombreuses années. Les trois derniers Frères mineurs quittent Rekem en 2004. Les bâtiments du couvent sont démolis et cèdent la place à des appartements-villas de luxe. Quelques chambres des Pères se voient donner une deuxième vie à l’hôtel Boomgaard. L’église protégée des Pères reste ensuite vide pendant des années.

2016 : centre vivant dédié au piano Maene

L’entreprise belge renommée « Piano’s Maene » rachète l’église des Pères en 2016 et la transforme en un centre dédié au piano. Les confessionnaux de l’église-salle sobre à nef unique sont restaurés et un niveau supplémentaire est créé. Confortablement assis dans la salle de concert, on peut y profiter d’une magnifique vue sur l’orgue monumental de Clerinx. Cette intervention osée est l’exemple même d’une réhabilitation d’église réussie.

Naar top