Stadspoorten en straten

Wilt u graag dat deze tekst voorgelezen wordt? Gebruik dan de voorleesmodule op uw smartphone. Raadpleeg hier de handleiding voor de iPhone/iPad of Android.

Naarmate de bevolking groeide, breidde hetstadje Rekem uit. Deze uitbreidingen werden voorzien van stadsmuren en -poorten. Rekem beschikte uiteindelijk over vijf poorten, waarvan er eentje bewaard is, namelijk de Ucoverpoort (1630). 

U bevindt zich op de plek waar vroeger de Middenpoort uit 1638 stond. De omtrek van deze poort is aangegeven in het wegdek. Deze poort vormde de overgang tussen enerzijds de brede Herenstraat, het rijkere gedeelte van het stadje met zijn statige herenhuizen, en anderzijds de smallere Patersstraat met eenvoudigere huizen. De boog van de poort werd afgebroken in 1862. De naam Schijfstraat verwijst mogelijk naar de woning van de pottenbakker met zijn pottenbakkersschijf. In de Patersstraat kan je nog een aantal typische 18e eeuwse Maaslandse boerderijhuizen vinden. Ze hebben een gelijkvormige structuur: een voordeur met links en rechts - afhankelijk van de grootte van het perceel - een raam op het gelijkvloers en op de eerste verdieping, en helemaal opzij een poort die toegang geeft tot de achterliggende stallingen (zie bijvoorbeeld nummers 4, 23 en 28).

De oude gendarmerie

Naast de Middenpoort werd in 1850 een hotel gebouwd, nu Herenstraat 18. In 1904 kwamen de gendarmen met hun familieleden hier wonen. Na WO II bracht men de gendarmerie over naar nieuwe gebouwen op Sint-Pieter, maar de naam “oude gendarmerie” bleef in de volksmond bewaard. Let vooral op de mooie, typisch Maaslandse, arduinen omlijstingen van de deur en van de talrijke ramen.

Stadsmuren en grachten

Rekem was in de 17e eeuw beschermd tegen vijandige invloeden door de aanleg van stadsmuren, grachten en bastions. Door de aanleg van
grachten en de heropbouw van de wallen kwamen de vochtige gronden droog te liggen. Hierdoor ontstonden geschikte bouwgronden voor huizen. Restanten van de nu begroeide bakstenen wallen en van een bastion (uitspringende hoektoren) zijn op het einde van de Schijfstraat zichtbaar. De hoektoren diende ook als uitkijktoren. Vanaf 1860 werden er aan de Schijfstraat met toelating van de gemeente huizen en garages vlak tegen de stadsmuur gebouwd.

Stadttore und Straßen

Mit dem Anwachsen der Bevölkerung vergrößerte sich auch die Stadt Rekem, die mit Stadtmauern und Toren versehen wurde. Rekem hatte schließlich fünf Tore, von denen eines erhalten geblieben ist, nämlich das Ucoverpoort (1630).

Sie befinden sich an der Stelle, an der früher das Middenpoort (Mitteltor) aus dem Jahr 1638 stand. Der Umfang dieses Tores wird in der Fahrbahndecke angezeigt. Dieses Tor bildete den Übergang zwischen der breiteren Herenstraat, dem reicheren Teil der Stadt mit prächtigen Villen, und der engeren Patersstraat mit einfacheren Häusern. Der Bogen des Tors wurde 1862 abgerissen.

Der Name „Schijfstraat“ (Scheibenstraße) könnte sich auf das Töpferhaus mit seiner Töpferscheibe beziehen. In der Patersstraat findet man noch einige typische maasländische Bauernhäuser aus dem 18. Jahrhundert. Sie haben eine einheitliche Struktur: eine Eingangstür mit links und rechts – je nach Größe des Grundstücks – einem Fenster im Erdgeschoss und im ersten Stock und ganz an der Seite ein Tor, das den Zugang zu den dahinter liegenden Ställen ermöglicht (siehe zum Beispiel die Nummern 4, 23 und 28).

Die alte Gendarmerie

Neben dem Middenpoort wurde 1850 ein Hotel gebaut (heute Herenstraat 18). 1904 zogen die

Gendarmen mit ihren Angehörigen hier ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Gendarmerie in neue Gebäude am Sint-Pieter verlegt, aber der Name „Alte Gendarmerie“ wurde im Volksmund beibehalten. Achten Sie besonders auf die schöne, typisch maasländische Blaustein-Einfassung der Tür und die zahlreichen Fenster.

Stadtmauern und Gräben

Im 17. Jahrhundert wurde Rekem durch den Bau von Stadtmauern, Gräben und Bastionen vor feindlichen Einflüssen geschützt. Durch den Bau von Gräben und den Wiederaufbau der Stadtmauern wurden die feuchten Böden ausgetrocknet. Dadurch wurde Baugrund für Häuser geschaffen. Am Ende der Schijfstraat sind noch Reste der inzwischen überwucherten Backsteinmauern und einer Bastion (vorstehender Eckturm) zu sehen. Der Eckturm diente auch als Wachturm. Ab 1860 wurden in der Schijfstraat mit Zustimmung der Gemeinde Häuser und Garagen direkt an die Stadtmauer gebaut.

Town gates and streets

As the population grew, so did the small town of Rekem. These extensions were built with ramparts and town gates. Rekem ultimately had five gates, one of which has been preserved: Ucover Gate (1630).

You are on the spot where the Middenpoort (Middle Gate) used to be, built in 1638. The circumference of this gate is inscribed in the road paving. This gate acted as the transition between wide Herenstraat, the more affluent part of the small town with its stately town houses, and the more narrow Patersstraat with less ostentatious homes. The gate’s arch was demolished in 1862.

The name Schijfstraat (disk/wheel street) could be in reference to the home of the potter and his potter’s wheel. Patersstraat still has a number of typical 18th century Maasland farm houses. They have a similar structure: a front door with left and right - depending on the size of the parcel - a window on the ground floor and on the first floor, and all the way to the side, a gate which gives access to the stables (see numbers 4, 23 and 28 for instance).

The old gendarmerie

Next to Middle Gate, a hotel was built in 1850 which is now no. 18 Herenstraat. In 1904, the gendarmes came to live here with their families. After WW II, the gendarmerie was transferred to new buildings at Saint Peter's, but the name “old gendarmerie” stuck. Look out for the beautiful, typical Maasland bluestone frames of the door and the myriad of windows.

Ramparts and canals

In the 17th century, Rekem protected itself against hostile outside influences by building ramparts, canals and bastions. The canals and the rebuilding of the ramparts caused the wetlands to dry out. Which, in turn, meant suitable building land became available to build dwellings on. Remnants of these now overgrown brick ramparts and of a bastion (the protruding corner tower) can be seen at the bottom of Schijfstraat. The corner tower also served as a watch tower. From 1860, houses and garages were built right up against the ramparts at Schijfstraat with the local council’s permission.

Portes de la ville et rues

À mesure que sa population augmentait, la petite ville de Rekem s’agrandissait. Ces extensions étaient dotées de murs et de portes. Rekem disposait au bout du compte de cinq portes, dont une seule a été conservée : l’Ucoverpoort (1630).

Vous êtes ici à l’endroit où se trouvait autrefois la Middenpoort de 1638. L’emplacement de la porte est encore marqué dans le revêtement. Cette porte formait la transition entre, d’une part, la large Herenstraat, la partie la plus riche de la ville avec ses imposantes maisons de maître, et d’autre part, la plus étroite Patersstraat avec ses demeures plus modestes. L’arc de la porte a été démoli en 1862.

Le nom « Schijfstraat » (littéralement : « rue du tour ») fait référence au logement du potier avec son tour. Dans la Patersstraat, on trouve encore quelques maisons de ferme du 18e siècle typiques du Pays mosan. Elles se ressemblent toutes : une porte d’entrée avec, à gauche et à droite – en fonction de la taille de la parcelle –, une fenêtre au rez-de-chaussée et au premier étage, et sur le côté, une porte qui donne accès aux étables situées à l’arrière (voir par exemple les numéros 4, 23 et 28).

L’ancienne gendarmerie

À côté de la Middenpoort, un hôtel a été construit en 1850, au numéro 18 actuel de la Herenstraat. En 1904, les gendarmes sont venus s’installer ici avec leur famille. Après la Deuxième Guerre mondiale, la gendarmerie a déménagé dans de nouveaux bâtiments à Sint-Pieter, mais le nom « oude gendarmerie » (« ancienne gendarmerie ») a été conservé dans la langue populaire. Admirez surtout les beaux encadrements en pierre de taille, typiques du Pays mosan, de la porte et des nombreuses fenêtres.

Murs de la ville et canaux

Au 17e siècle, Rekem a été protégé des influences hostiles grâce à la construction de murs, de canaux et de bastions. L’aménagement de canaux et la reconstruction des enceintes ont permis d’assécher les sols humides. Des terrains propices à la construction de maisons ont ainsi vu le jour. Des vestiges des enceintes en briques, maintenant couvertes de végétation, et d’un bastion (tour d’angle en saillie) sont visibles au bout de la Schijfstraat. La tour d’angle servait aussi de tour de guet. À partir de 1860, des maisons et des garages ont été construits juste contre le mur de la ville dans la Schijfstraat, avec l’autorisation de la commune.

Naar top