Privacyverklaring

Inleiding

De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken respecteren uw privacy. Wij maken er een erezaak van om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld de zogenaamde Camerawet).

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken als lokale besturen met dergelijke persoonsgegevens omgaan. De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken beschikken daarbij over een Informatieveiligheidsbeleid en maatregelen inzake informatiebeveiliging en een conform de toepasselijke wetgeving uitgewerkt Privacybeschermingsbeleid. Het beleid ter zake wordt mee ondersteund door daartoe speciaal aangestelde informatieveiligheidsconsulent en een functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel specifiek voor de informatieverwerkende systemen (software, databanken, …), een deel met betrekking tot de websites en tot slot een deel over de Nieuwsbrieven beheerd door of gemaakt in opdracht van gemeente- en OCMW diensten.

1. Algemeen

Over de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken

Met behulp van de informatiesystemen en de methoden van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken worden inventarissen gemaakt, beleidsmaatregelen uitgevoerd en informatie verstrekt aan het beleid, aan de eigen diensten en aan andere overheden, inspectiediensten en burgers. Dit alles gebeurt met als algemene doelstelling de dienstverlening aan de burger zo goed mogelijk te verzekeren.

Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken                                                         
Telefoon: 089 730 730
E-mail: communicatie@lanaken.be
Officiële website van de Gemeente Lanaken: www.lanaken.be
KBO-nummer (= ondernemingsnummer) van de Gemeente Lanaken: 0207.478.743

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lanaken
Gasthuisstraat 18
3620 Lanaken
Telefoon: 089 730 060
E-mail: ocmw@lanaken.be
Officiële website van het OCMW Lanaken: www.lanaken.be/ocmw
KBO-nummer (= ondernemingsnummer) van OCMW Lanaken:  0212.190.765

Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken
Aan de Engelse Hof 10/4
3620 Lanaken
Telefoon: 089 739 850
E-mail: agb@lanaken.be
Officiële website van het AGB Lanaken: www.lanaken.be/agb
KBO-nummer (= ondernemingsnummer) van AGB Lanaken: 0871.907.561

2. De informatieverwerkende systemen

Dit onderdeel van de Privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerkingen op gestructureerde wijze, hoofdzakelijk door informaticasystemen en -oplossingen (software, databanken) van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken.

2.1 Verwerking van persoonsgegevens

De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken verwerken persoonsgegevens van u als burger of als medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming. In die hoedanigheid worden uw gegevens verwerkt als van een “betrokkene” en/of krijgt u toegang tot één of meerdere informatieverwerkende systemen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft in Artikel 4 volgende definitie van het begrip ‘verwerking’: “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken hebben een aantal gegevens van u nodig:

 • Om hun wettelijke verplichtingen en beleidsmatig toegewezen taken als overheidsinstelling na te komen;
 • om bepaalde administratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en facturatie, rechtenbeheer, beheer gebruikersovereenkomst en dergelijke);
 • om u, indien gewenst, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande één of meerdere thema’s waarvoor de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken verantwoordelijkheden dragen.

In dit kader verwerken de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken - naargelang de aard van de relatie met u als burger of medewerker van een overheid/bestuur, organisatie of onderneming en de noodzakelijke verwerking van (persoons)gegevens -, mogelijks de volgende gegevens van uzelf of, in bepaalde gevallen, van kinderen die onder uw hoede staan:

 • Aanhef/aanspreking
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Familienaam
 • Rijksregisternummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd of geboortejaar
 • Nationaliteit
 • Adres(sen)
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoon/gsm/fax
 • Gezinssituatie
 • Medische gegevens (bijvoorbeeld, in het kader van zorg of jeugdwerk: bepaalde aandoening of allergie)
 • Gegevens over leefgewoonten (bijvoorbeeld: dieet van kindje in kinderdagverblijf)
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld: bankrekening) - Gegevens over identiteitsbewijzen (bijvoorbeeld: eID, paspoort, rijbewijs)
 • Strafrechtelijke en justitiële gegevens.

De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de dienstverlening die zij geacht worden te leveren en houden deze niet langer bij dan wettelijk verplicht, noodzakelijk of aanvaardbaar.

Tijdens het gebruik van de informatieverwerkende systemen door medewerkers of door uzelf (bijvoorbeeld bij ingave in of consultatie van een via webtoegang beschikbaar gestelde applicatie), worden door de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken en/of de door hen aangewezen verwerkers ook bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening en de bewaking van de kwaliteit van de verzamelde data van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken. Deze gegevens kunnen door de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken of een door hen aangewezen verwerker/dienstverlener onder strikte voorwaarden gebruikt worden als er bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding of het niet naar behoren functioneren van een software/webtoepassing. Afhankelijk van de activiteit die u daarbij als betrokkene verricht, verwerken de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken in dit kader mogelijks de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • gebruikersnaam (login) of identificatienummer
 • eID identificatie- en authenticatiegegevens
 • tijdstip van handelingen in de software
2.2 De rol van uw lokaal bestuur in de verwerking van (persoons)gegevens

De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken verwerken gegevens van hun doelgroepen en contactpersonen (burgers, medewerkers van andere overheden/organisaties/ondernemingen, cliënten, adviesbureaus, experten, …) en zijn voor die gegevensverwerkingen een Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In een aantal gevallen zullen daartoe aangestelde verwerkers, waarmee in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen een ter zake voldoend contract en/of verwerkingsovereenkomst is afgesloten, met de informatiesystemen of met door deze informatiesystemen verwerkte data op hun beurt persoonsgegevens gaan verwerken van betrokkenen.

Ook kunnen de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken zelf optreden als co-verwerkingsverantwoordelijke of als de Verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken in opdracht en op instructie van andere overheden of daartoe bevoegde organen persoonsgegevens verwerkt. Deze andere overheden of organen treden in dat geval op als Verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij hanteren daarbij een eigen privacy-beleid waar de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken niet verantwoordelijk voor zijn.

In elk van deze gevallen wordt er, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een register van gegevensverwerkingen opgesteld en wordt dit geactualiseerd indien zich wijzigingen aandienen. Het register (inventaris) voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingezien door de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (DBA, of Data Protection Authority/DPA); in België is dit vanaf 25 mei 2018 de “Gegevensbeschermingsautoriteit”, als opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend als de Privacycommissie). Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt en gevat is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming is verplicht inzage te geven aan de Gegevensbeschermingsautoriteit indien deze daarom vraagt.

De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken doen de nodige inspanningen om de verwerkingsactiviteiten in kaart te brengen en te actualiseren indien noodzakelijk.

2.3 Machtigingen van de bevoegde autoriteiten voor het verwerken van bepaalde gegevens

De Gemeente Lanaken en het OCMW Lanaken of de overheidsinstanties waarvoor zij handelen als opvolger, hebben voor de verwerkingen van bepaalde persoonsgegevens een machtiging bekomen. De betreffende machtigingsbesluiten kunnen geraadpleegd worden bij de Privacycommissie of kunnen bekomen worden bij het bestuur.


3. Uitoefening van uw recht op inzage, verbetering of verwijdering

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet in een aantal privacyrechten, waarop u als ‘betrokkene’ (dit is: natuurlijk persoon) beroep op kunt doen. Dit uiteraard rekening houdend met de privacyrechten van andere personen en met wettelijke bepalingen en beperkingen.

Als betrokkene in de zin zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschikt u over volgende rechten die samengevat kunnen worden in “het recht op een correcte, legitieme verwerking van uw persoonsgegevens”:

 • Recht van inzage (art. 15 van de AVG)
 • Recht op rectificatie, of recht op correctie van fouten (art. 16 van de AVG)
 • Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"); dit recht is toepasbaar in bepaalde gevallen en met name als wij gegevens van u verwerken op basis van een geïnformeerde toestemming waarbij wij geen wettelijke of andere legitieme noodzaak kunnen inroepen voor verdere verwerking inbegrepen bewaring (art. 17 van de AVG);
 • Recht op beperking van verwerking (art. 18 van de AVG);
 • Notificatie van rechtzetting, van uitwissing of van beperking van verwerking (art. 19 van de AVG);
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (art. 20 van de AVG);
 • Recht van bezwaar/verzet tegen verwerking van uw gegevens (art. 21 van de AVG);
 • Rechten met betrekking tot individuele besluitvorming, inclusief profilering (art. 22 van de AVG).

Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit(GBA), indien u meent dat uw rechten geschaad zijn en u zich ook na vraagstelling bij Gemeente, AGB of OCMW Lanaken niet voldoende in uw rechten erkend weet.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarbij de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken optreden als de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen “betrokkenen” (dus elke burger) een vraag om inzage, correctie of verwijdering indienen en zullen de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken deze behandelen volgens de bepalingen die zijn voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarbij de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken niet als de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen optreedt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen verzoeken om inzage, correctie of verwijdering niet door de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken, zelfstandig worden afgehandeld. In dat geval moeten verzoeken om inzage, correctie of verwijdering worden ingediend bij de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die gebruik maken van de diensten en verwerking met /door de informatiesystemen van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken.

Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt binnen het werkingsdomein van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken of het uitoefenen van een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dient u contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken:

Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO)
Adres: Jan Rosierlaan 1 – 3620 Lanaken
E-mail: privacy@lanaken.be

4. Websites en sociale media van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerkingen binnen de websites en verwante communicatiekanalen (sociale media) van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken:

 • Facebook
  • @GemeenteLanaken
  • @jeugd.lanaken
  • @visitlanaken
  • @cclanaken
  • @BibliotheekLanaken
  • @DienstencentrumAanDeStatie
  • @HuisvanhetKindLanaken
  • @maasrun
 • Instagram
  • @gemeentelanaken
  • @visitlanaken
  • @jeugd.lanaken
  • @bibliotheeklanaken
 • Twitter
  • @gemeentelanaken
  • @visitlanaken
    
Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Zowel door de website als in webapplicatie en app software wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies.

De websites van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee uw gebruiksgemak te verhogen. Een aantal van deze cookies worden slechts tijdelijk gebruikt tijdens een zgn. ‘sessie’ waarbij u de website raadpleegt. Andere cookies kunnen worden opgeslagen op uw toestel, zodat bij een volgend gebruik op dat toestel en met die browser, sneller een aantal gebruikersinstellingen kunnen worden goed gezet en u een vlottere gebruikerservaring hebt.

U kunt in uw webbrowser instellen dat u geen cookies wenst op te slaan op uw computer. U hebt altijd de mogelijkheid om eerder opgeslagen cookies te verwijderen.

U vindt voor de meest gebruikte browsers meer informatie over de werkwijze om cookies te weigeren en de manier om cookies te verwijderen op de website http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/ (NL) of op http://www.aboutcookies.org/ (EN).

Google Analytics

Op de websites van de Gemeente Lanaken/OCMW Lanaken zelf of deze die zij onder hun beheer hebben, kan worden gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan (onder andere) op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ worden geraadpleegd. De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken hebben Google in dit kader niet toegestaan om de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening aan de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken. De nodige privacyinstellingen worden daarvoor toegepast, zodat maximaal wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google of andere derde partijen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

De inhoud van sommige pagina’s binnen de websites van Gemeente Lanaken/OCMW Lanaken kan worden gedeeld via Twitter, Facebook en/of andere zogenoemde sociale media platformen. Bij het delen slaan Facebook,  Twitter en anderen cookies op op uw computer. Facebook en Twitter kunnen in dit geval eveneens persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat die partijen met deze gegevens kunnen doen, dient u de respectievelijke privacy-verklaringen te raadplegen. Gemeente Lanaken/OCMW Lanaken hebben hier geen invloed op en dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Er wordt wel over gewaakt dat bij doorverwijzing naar dergelijke sociale media, een aantal veiligheidsmaatregelen worden genomen m.b.t. volgen en meeliften van persoonsgegevens.

5. De nieuwsbrieven van of onder toezicht van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken

Vanuit de Gemeente Lanaken/OCMW Lanaken worden verschillende nieuwsbrieven en gelijkaardige mededelingen per e-mail of per post gestuurd naar doelgroepen, in regel op eigen verzoek. Daarbij wordt er voor nieuwe aanmeldingen voor nieuwsbrieven gebruikt gemaakt van een actieve en geïnformeerde toestemming (OPT-IN) voor het gebruik van de daarbij door u gebruikte contactgegevens. Voor gegevens die reeds eerder door u aan ons waren verstrekt, worden deze voor een in tijd beperkte periode verder verwerkt en gebruikt. Ook voor nieuw verstrekte informatie geldt een in tijd beperkte geldigheid van uw toestemming.

De diensten van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken voegen uw contactgegevens voor het beheer van nieuwsbrieven en dergelijke informatiemiddelen slechts toe aan het nieuwsbrief-bestand als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of wanneer u deel uitmaakt van welbepaalde specifieke doelgroepen van een beleidsdomein (bijvoorbeeld medewerkers van gespecialiseerde organisaties of bedrijven). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De databanken of lijsten met e-mailadressen die voor de nieuwsbrieven van Gemeente Lanaken/OCMW Lanaken worden gebruikt, worden in geen geval aan derden verstrekt.

6. Toepassing van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Als de doelstellingen waarvoor verwerking gebeurt wijzigen, zullen de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken het nodige doen om dit te melden en hiervan op transparante wijze mededeling te doen op de website van de Gemeente Lanaken/OCMW Lanaken (www.lanaken.be). 

De Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken behouden zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen aan nieuwe noden of inzichten. Er zal van wijzigingen aan de Privacyverklaring transparant melding gemaakt worden op de website van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken alsook op de papieren versie die op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij de Dienst Communicatie van de Gemeente Lanaken, het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (AGB) en het OCMW Lanaken. Bij vragen over de Privacyverklaring of de aanpassingen eraan, kunt u terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO):

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Jan Rosierlaan 1 – 3620 Lanaken
E-mail: privacy@lanaken.be

BIJLAGE: Algemene Verordening Gegevensbescherming – Artikel 4 Definities

(Bron: 4.5.2016 L 119/33 Official Journal = Publicatieblad van de Europese Unie NL)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)

Artikel 4 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1) „persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

2) „verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

3) „beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

4)„profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;

5) „pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

6) „bestand”: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;

7) „verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

8) „verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

9) „ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

10) „derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

11) „toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

12) „inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

13) „genetische gegevens”: persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een biologisch monster van die natuurlijke persoon;

14) „biometrische gegevens”: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens;

15) „gegevens over gezondheid”: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;

16) „hoofdvestiging”: a) met betrekking tot een verwerkingsverantwoordelijke die vestigingen heeft in meer dan één lidstaat, de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gelegen, tenzij de beslissingen over de doelstellingen van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens worden genomen in een andere vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke die zich eveneens in de Unie bevindt, en die tevens gemachtigd is die beslissingen uit te voeren, in welk geval de vestiging waar die beslissingen worden genomen als de hoofdvestiging wordt beschouwd; b) met betrekking tot een verwerker die vestigingen in meer dan één lidstaat heeft, de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gelegen of, wanneer de verwerker geen centrale administratie in de Unie heeft, de vestiging van de verwerker in de Unie waar de voornaamste verwerkingsactiviteiten in het kader van de activiteiten van een vestiging van de verwerker plaatsvinden, voor zover op de verwerker krachtens deze verordening specifieke verplichtingen rusten;

17) „vertegenwoordiger”: een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die uit hoofde van artikel 27 schriftelijk door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is aangewezen om de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker te vertegenwoordigen in verband met hun respectieve verplichtingen krachtens deze verordening;

18) „onderneming”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan, met inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen;

19) „concern”: een onderneming die zeggenschap uitoefent en de ondernemingen waarover die zeggenschap wordt uitgeoefend;

20) „bindende bedrijfsvoorschriften”: beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat een op het grondgebied van een lidstaat gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker voert met betrekking tot de doorgifte of reeksen van doorgiften van persoonsgegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in een of meer derde landen binnen een concern of een groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen;

21)„toezichthoudende autoriteit”: een door een lidstaat ingevolge artikel 51 ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie;

22) „betrokken toezichthoudende autoriteit”: een toezichthoudende autoriteit die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens omdat: a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker op het grondgebied van de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit is gevestigd; b) de betrokkenen die in de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit verblijven, door de verwerking wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden; of c) bij die toezichthoudende autoriteit een klacht is ingediend;

23) „grensoverschrijdende verwerking”: a) verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van vestigingen in meer dan één lidstaat van een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker in de Unie die in meer dan één lidstaat is gevestigd; of b)verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van één vestiging van een verwerkingsverantwoordelijke of van een verwerker in de Unie, waardoor in meer dan één lidstaat betrokkenen wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden;

24) „relevant en gemotiveerd bezwaar”: een bezwaar tegen een ontwerpbesluit over het bestaan van een inbreuk op deze verordening of over de vraag of de voorgenomen maatregel met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker strookt met deze verordening, waarin duidelijk de omvang wordt aangetoond van de risico's die het ontwerpbesluit inhoudt voor de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkenen en, indien van toepassing, voor het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Unie;

25) „dienst van de informatiemaatschappij”: een dienst als gedefinieerd in artikel 1, lid 1, punt b), van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad (1);

26) „internationale organisatie”: een organisatie en de daaronder vallende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen.

--------------

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679#ntr19-L_2016119NL.01000101-E0019

Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).

Naar top