Oude openbare gebouwen

Wilt u graag dat deze tekst voorgelezen wordt? Gebruik dan de voorleesmodule op uw smartphone. Raadpleeg hier de handleiding voor de iPhone/iPad of Android.

De Roomse Keizer (Herenstraat 1)

Het in 1710 gebouwde huis werd in 1750 verbouwd door graaf Jan Gobert d’ Aspremont-Lynden voor zijn beide rentmeesters. In 1772 liet hij het als logementshuis inrichten met zes kamers, en gaf het de naam “de Roomse keizer”. Einde 19e eeuw werd de familie Frans Humblé-Groenen eigenaar van de Roomse Keizer. Zowel Gerard Humblé als zijn zoon Frans oefenden er een dokterspraktijk met apotheek uit. Bij de laatste
restauratie in de jaren 2009-2010 werd de 20e -eeuwse cementlaag van de voorgevel verwijderd. Zo werd duidelijk zichtbaar dat de familie Humblé dit pand op het einde van de 19e eeuw verbreedde om er zowel de dokterspraktijk, als apotheek in onder te brengen. Hun apotheek uit 1891-1970 is nog steeds bewaard.

Het voormalige gemeentehuis (Kanaalstraat 11)

Het vroegere gemeentehuis met jongensschool werd in 1858 opgetrokken in neoclassicistische stijl naar een ontwerp van provinciaal architect Lambert Jaminé. Het imposante gebouw heeft twee bouwlagen en telt vijf traveeën aan de voorzijde en tien in de lengterichting. Bij de bouw werden er contrastrijke materialen gebruikt: bruine en rode baksteen, grijze Maaskalksteen, witte natuursteen en gele Maastrichtse steen. Opvallend is de symmetrische, rechtlijnige indeling met nadruk op de rondboogdeur en de inkom via een uitbouw in de voorgevel. Bijzonder is het fronton op de voorgevel tussen geblokte pilasters met Ionische kapitelen en andere klassieke elementen zoals kroonlijsten en horizontale cordonbanden. Het rechthoekige balkon is voorzien van een decoratieve gietijzeren leuning. Het gebouw behield de functie van gemeentehuis tot aan de fusie met Lanaken in 1976. In de jaren 90 werd het pand gerestaureerd en omgevormd tot een wooncomplex met luxe-appartementen.

Grafelijke rentmeesterij (Oude God 23)

Voor de rentmeester werd een ambtswoning in Louis XVI-stijl opgetrokken. In de gevel verwerkte men het jaartal 1783, alsook het wapen van de familie d’Aspremont-Lynden boven de voordeur. Vandaag zien we nog enkel de adelaar van Aspremont en de inscriptie ‘anno 1783’. In 1849 werd dit mooie patriciërshuis uitgebreid met een schuur en paardenstallen, zodat er voor deze stadsboerderij een unieke binnenkoer gecreëerd werd. Deze binnenkoer is nog steeds authentiek bewaard.

Alte öffentliche Gebäude

Der „Roomse Keizer“ (Der römische Kaiser - Herenstraat 1)

Das 1710 erbaute Haus wurde 1750 von Graf Jan Gobert d’Aspremont-Lynden für seine beiden Gutsverwalter umgebaut. 1772 ließ er es als Sechs-Zimmer-Pension einrichten und nannte es „De Roomse Keizer“. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Familie Frans Humblé-Groenen Eigentümer des „Roomse Keizer“. Gerard Humblé und sein Sohn Frans betrieben eine Arztpraxis mit Apotheke. Bei der letzten Restaurierung 2009-2010 wurde die Zementschicht aus dem 20. Jahrhundert von der Fassade entfernt. Dabei zeigte sich, dass die Familie Humblé das Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts ausbaute, um sowohl eine Arztpraxis als auch eine Apotheke unterzubringen. Ihre Apotheke aus den Jahren 1891-1970 ist noch erhalten.

Das ehemalige Rathaus (Kanaalstraat 11)

Das ehemalige Rathaus mit der Knabenschule wurde 1858 im neoklassizistischen Stil nach einem Entwurf des Provinzarchitekten Lambert Jaminé erbaut. Das imposante zweigeschossige Gebäude hat fünf Travéen an der Vorderseite und zehn in der Längsrichtung. Für den Bau wurden kontrastierende Materialien verwendet: brauner und roter Backstein, grauer Maas-Kalkstein, weißer Naturstein und gelber Maastrichter Stein. Auffallend ist der symmetrische, geradlinige Grundriss mit der Hervorhebung der Rundbogentür und des Eingangs über einen Anbau an der Vorderfront. Der Giebel an der Fassade zwischen Pilastern mit Schachbrettmuster, ionischen Kapitellen und anderen klassischen Elementen wie (Kordon-)Gesimsen ist außergewöhnlich. Der rechteckige Balkon hat eine dekorative, gusseiserne Brüstung. Das Gebäude diente bis zum Zusammenschluss mit Lanaken im Jahr 1976 als Rathaus. In den 1990er Jahren wurde das Gebäude restauriert und in einen Wohnkomplex mit Luxuswohnungen umgewandelt.

Gräfliche Gutsverwaltung  (Oude God 23)

Für den Gutsverwalter wurde eine offizielle Residenz im Stil Ludwigs XVI. gebaut. Die Jahreszahl 1783 wurde in die Fassade eingearbeitet, ebenso das Wappen der Familie d’Aspremont-Lynden über der Eingangstür. Heute sehen wir nur noch den Aspremont-Adler und die Inschrift „Anno 1783“. 1849 wurden an dieses schöne Patrizierhaus eine Scheune und Pferdeställe angebaut, wodurch ein einzigartiger Innenhof für diesen städtischen Bauernhof entstand. Dieser Innenhof ist noch authentisch erhalten.

Old public buildings

De Roomse Keizer (1 Herenstraat)

The house that was originally built in 1710 was converted in 1750 by Count Jan Gobert d’ Aspremont-Lynden for both of his stewards. In 1772, he had it converted into a six-room boarding house, naming it “De Roomse keizer” (the Holy Roman Emperor). At the tail end of the 19th century, the Frans Humblé-Groenen family became the proprietors of De Roomse Keizer. Both Gerard Humblé and his son Frans practised medicine and ran an apothecary at the house. As part of the latest restoration in 2009-2010, the 20th century cement layer was removed from the front façade, clearly revealing that the Humblé family had widened this property in the late 19th century in order to billet both the medical practice and the apothecary. Their apothecary as used from 1891-1970 has been kept intact as it was.

The former town hall (11 Kanaalstraat)

The former town hall with its own school for boys was built in 1858 in neo-Classicist style to a design by provincial architect Lambert Jaminé. The imposing building has two storeys and five bays around the front and ten across its length. Contrasting materials were used for the construction: brown and red bricks, grey Maas limestone, white natural stone and yellow Maastricht stone. One striking element is the symmetrical, rectilinear layout with the emphasis on the semi-circular arch door and the entrance by way of an extension in the front façade. It is worth noting the pediment on the front façade between block pilasters with Ionic capitals and other classic elements such as cornices and horizontal belt courses. The rectangular balcony is fitted with an ornamental cast iron banister. The building continued to serve as the local town hall until it was merged with Lanaken in 1976. In the 1990s, the property was restored and converted into a residential complex with luxury apartments.

Grafelijke rentmeesterij (23 Oude God)

An official residence in Louis XVI style was built for the steward. The year 1783 was chiselled into the façade, along with the coat of arms of the d’Aspremont-Lynden family, which went on top of the front door. Today, all that remains visible of this is the Aspremont eagle and the ‘anno 1783’ inscription. In 1849, this fetching patrician house was extended with a barn and horse stables, thereby creating a unique courtyard for this town farm. The original courtyard remains fully intact complete with authentic features.

Anciens bâtiments publics

De Roomse Keizer (Herenstraat 1)

Construite en 1710, la maison a été rénovée en 1750 par le comte Jan Gobert d’Aspremont-Lynden pour ses deux intendants. En 1772, il l’a fait aménager en foyer de six chambres et l’a baptisée « De Roomse Keizer ». Le bâtiment a été racheté par la famille Frans Humblé-Groenen à la fin du 19e siècle. Gerard Humblé et son fils Frans y ont tenu un cabinet médical et une pharmacie. Lors de la dernière restauration dans les années 2009-2010, la façade a été débarrassée de la couche de ciment datant du 20e siècle. Il est ainsi clairement apparu que la famille Humblé avait agrandi ce bâtiment à la fin du 19e siècle afin d’y héberger le cabinet médical et la pharmacie. Leur pharmacie datant de 1891-1970 a été conservée.

L’ancienne maison communale (Kanaalstraat 11)

L’ancienne maison communale avec école pour garçons a été construite en 1858 dans un style néoclassique suivant les plans de l’architecte provincial Lambert Jaminé. L’imposant bâtiment comporte deux niveaux et compte cinq travées à l’avant et dix dans le sens de la longueur. Il est composé de matériaux riches en contrastes : brique brune et rouge, calcaire de Meuse gris, pierre de taille blanche et tuffeau jaune de Maastricht. On remarque tout de suite l’agencement symétrique et rectiligne et l’encorbellement dans la façade qui met en avant la porte en plein cintre et l’entrée. Le fronton, entouré de pilastres en blocs avec des chapiteaux de style ionique et d’autres éléments classiques comme les corniches et les cordons horizontaux, est particulièrement remarquable. Le balcon rectangulaire est doté d’une balustrade en fer forgé décorative. Le bâtiment a servi de maison communale jusqu’à la fusion avec Lanaken en 1976. Dans les années 90, il a été restauré et transformé en un complexe résidentiel d’appartements de luxe.

Intendance comtale (Oude God 23)

Un logement de fonction a été construit pour l’intendant dans le style Louis XVI. La façade arbore l’inscription « anno 1783 », ainsi que le blason de la famille d’Aspremont-Lynden au-dessus de la porte d’entrée. Aujourd’hui, on ne voit plus que l’aigle d’Aspremont et l’année. En 1849, cette belle maison patricienne s’est vu adjoindre une grange et des écuries ; une cour intérieure unique a ainsi été créée pour cette ferme de ville. Cette cour existe encore dans son état authentique.

Naar top