Op Sint-Pieter

Wilt u graag dat deze tekst voorgelezen wordt? Gebruik dan de voorleesmodule op uw smartphone. Raadpleeg hier de handleiding voor de iPhone/iPad of Android.

De laatste uitbreiding van Reckheim, het Paterskwartier, werd afgesloten door de Bospoort of Maastrichterpoort. Vanaf 1900 werden de wegen rondom deze nu verdwenen poort “Sint-Pieter” genoemd, naar de patroonheilige van Rekem.

Oorlogsmonument(en)

Het oorlogsmonument met een bronzen beeld van een soldaat brengt hulde aan de gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog (1914-1918). Op het paneel links van het monument vind je meer uitleg. 100 m verder zuidwaarts (op het kruispunt bij de Gemeentelijke Basisschool) staat het oorlogsmonument dat herinnert aan de gesneuvelden uit WO II (1940-1945).

Gendarmerie

De gebouwen rechts, aan de overkant van de straat (nummers 23 t/m 39) waren vroeger een rijkswachtkazerne (gebouwd in de jaren 50 van de 20e eeuw), met zowel links als rechts, symmetrisch gebouwd, huizen voor de rijkswachters en hun gezin. Op de voorgevel van het middelste pand prijkt nog steeds het nationale wapenschild van de rijkswacht met de gouden leeuw. In de tuin achter het gebouw bevonden zich twee gevangeniscellen.

Distillerie Senden-Devel

De distillerie “F. Senden-Devel, vins et spiritueux” startte in 1891 en bleef operationeel tot 1958. De authentieke distillerie is nog volledig bewaard. Frans Senden begon met een likeurstokerij. Ook het invoeren en bottelen van wijn (vooral in kwartliterflesjes, de Vinquart) was een belangrijke activiteit. Verder stookte hij naast likeuren ook aperitieven, sterke dranken en siropen. De meest populaire drank was ’t Voske, een graanjenever van 35 graden. 

Maar ook de Peerdeman, de Elixir, ’t Zwart Stoopke en de Mephisto kwamen uit zijn distillerie. Zoon Henri nam het bedrijf in 1927 over. In 1958 stopte de productie van dit familiebedrijf vanwege de te hoge accijnzen en de groeiende concurrentie. Tijdens de volledige restauratie van de gebouwen bleef de volledige inrichting geconserveerd. Naast de complete installatie werden tevens de administratieve en publicitaire stukken, alsook de volledige collectie stoopjes en flessen bewaard. Op aanvraag is een bezoek mogelijk.

Het bronzen beeld van het ‘Borrelmenneke’, door kunstenaar Fons Exelmans (in 2018 ingehuldigd), verwijst naar deze distillerie. Het gebouw werd opgericht in 1891 en vormt qua structuur en vormgeving een eenheid met de voormalige Kapelanij ertegenover, in hetzelfde jaar gebouwd.

Sint-Pieter

Die letzte Erweiterung von Reckheim, das Viertel „Paterskwartier“, wurde durch die Tore Bospoort oder Maastrichterpoort abgeschlossen. Ab 1900 wurden die Straßen rund um dieses heute verschwundene Tor „Sint-Pieter“ genannt, nach dem Schutzpatron von Reckem.

Kriegerdenkmal(e)

Das Kriegerdenkmal mit der Bronzestatue eines Soldaten ehrt die Gefallenen des Ersten Weltkriegs (1914-1918). Auf der Tafel links neben dem Denkmal finden Sie weitere Erklärungen. 100 m weiter südlich (an der Kreuzung in der Nähe der städtischen Grundschule) befindet sich das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs (1940-1945).

Gendarmerie

Die Gebäude auf der rechten Seite (der gegenüberliegenden Straßenseite - Nummern 23 bis 39), waren früher eine Gendarmeriekaserne (gebaut in den 1950er Jahren) mit symmetrisch gebauten Häusern für die Gendarmen und ihre Familien auf der linken und rechten Seite. Das Staatswappen der Gendarmerie mit dem goldenen Löwen schmückt noch immer die Fassade des mittleren Gebäudes. Im Garten hinter dem Gebäude befanden sich zwei Gefängniszellen.

Brennerei Senden-Devel

Die Brennerei „F. Senden-Devel, vins et spiritueux“ wurde 1891 gegründet und legte 1958 die Produktion still. Die authentische Brennerei ist noch vollständig erhalten. Frans Senden gründete eine Likörbrennerei. Auch der Import und die Abfüllung von Wein (hauptsächlich in Viertelliterflaschen, dem Vinquart) war eine wichtige Tätigkeit. Neben Likören brannte er auch Aperitifs, Spirituosen und Sirupe. Das beliebteste Getränk war 't Voske, ein 35-Prozent-Korn. Aber auch der Peerdeman, das Elixier, 't Zwart Stoopke und der Mephisto stammten aus seiner Brennerei. Sein Sohn Henri übernahm das Unternehmen im Jahr 1927. 1958 wurde die Produktion des Familienunternehmens wegen der hohen Verbrauchssteuern und der wachsenden Konkurrenz eingestellt. Bei der vollständigen Restaurierung der Gebäude wurde die gesamte Inneneinrichtung erhalten. Neben der kompletten Ausrüstung wurden auch die Verwaltungs- und Werbeunterlagen sowie die gesamte Sammlung von Korken und Flaschen erhalten. Eine Besichtigung ist auf Anfrage möglich.

Die Bronzeskulptur des „Borrelmenneke“ vom Künstler Fons Exelmans (2018 eingeweiht) verweist auf diese Brennerei. Das Gebäude wurde 1891 errichtet und bildet in Struktur und Gestaltung eine Einheit mit der gegenüberliegenden ehemaligen Kapelle, die im selben Jahr gebaut wurde.

On Sint Pieter

The last expansion of Reckheim, the Paterskwartier (Friars Quarter) was closed by the Bospoort (Forest Gate) or Maastrichterpoort (Maastricht Gate). From 1900, the roads around this now vanished gate were called “Sint-Pieter” (Saint Peter), after Rekem’s patron saint.

War monument(s)

The war monument with a bronze statue of a soldier pays tribute to those who perished in the Great War (1914-1918). More details are provided on the panel to the left of the monument. 100 metres further south (at the junction close to the Gemeentelijke Basisschool or Municipal Primary School) is the war monument in tribute to those who were killed during WW II (1940-1945).

Gendarmerie

The buildings to the right, across the road (house numbers 23 through 39) used to serve as barracks for the gendarmerie (built in the 1950s), which included, both to the left and to the right, symmetrically built homes for the gendarmes and their families. The front façade of the middle property still bears the national coat of arms of the gendarmerie with the gold lion. In the garden behind the building were two prison cells.

Senden-Devel Distillery

The “F. Senden-Devel, vins et spiritueux” distillery got under way in 1891 and remained operational until 1958. The authentic distillery has remained fully intact. Frans Senden started out with a liqueur distillery. Another key activity was the import and bottling of wine (especially in quarter litre bottles known as Vinquarts). In addition to liqueurs, he also distilled aperitifs, spirits and syrups. The distillery’s most popular beverage was ’t Voske (the Little Fox), a 35 percent alcohol grain jenever. Other drinks brewed at his distillery included the Peerdeman, the Elixir, ’t Zwart Stoopke and the Mephisto. His son Henri took over the business in 1927. In 1958, the family-run company ceased trading on account of the high excise duties and rising competition. Through the entire restoration of the buildings, the decor was preserved in full. In addition to the entire installation, the company’s administrative and advertising records as well as the entire collection of bottles and bottle tops were preserved. The premises are open to visitors by request.

The bronze statue of the ‘Borrelmenneke’ (Little Chap who Enjoys a Drink) by artist Fons Exelmans (inaugurated in 2018), is in reference to this distillery. The building was erected in 1891 and in terms of structure and design makes up a unit with the former Kapelanij (Chaplaincy) which sits right across and was built that same year.

à Sint-Pieter

La dernière extension de Reckheim, le quartier des Pères, était fermée par la Bospoort ou Maastrichterpoort. À partir de 1900, les routes autour de cette porte aujourd’hui disparue ont été baptisées « Sint-Pieter » (« Saint-Pierre »), du nom du saint patron de Rekem.

Monument(s) de guerre

Le monument de guerre avec une statue en bronze représentant un soldat rend hommage aux soldats morts au combat durant la Première Guerre mondiale (1914-1918). Vous trouverez plus d’explications sur le panneau à gauche du monument. 100 mètres plus au sud (au croisement près de l’école primaire communale) se trouve le monument de guerre qui commémore les soldats tombés durant la Deuxième Guerre mondiale (1940-1945).

Gendarmerie

Les bâtiments à droite, de l’autre côté de la rue (numéros 23 à 39), étaient autrefois une caserne de gendarmerie (construite dans les années 50 du 20e siècle), avec de part et d’autre, des maisons symétriques pour les gendarmes et leur famille. Sur la façade du bâtiment central trône encore l’écusson national de la gendarmerie avec le lion d’or. Dans le jardin derrière le bâtiment se trouvaient deux cellules d’emprisonnement.

Distillerie Senden-Devel

La distillerie « F. Senden-Devel, vins et spiritueux » a vu le jour en 1891 et est restée opérationnelle jusqu’en 1958. La distillerie a été entièrement conservée dans son état authentique. Frans Senden a commencé avec une distillerie de liqueur. L’importation et la mise en bouteille du vin (surtout en quarts de litre, le « Vinquart ») étaient aussi des activités importantes. Il s’est ensuite mis à distiller aussi des apéritifs, des spiritueux et des sirops. La boisson la plus populaire était ’t Voske, un genièvre de 35 degrés. Mais sa distillerie produisait aussi le Peerdeman, l’Elixir, ’t Zwart Stoopke et le Mephisto. Le fils Henri a repris l’entreprise en 1927. La production de cette entreprise familiale s’est arrêtée en 1958 en raison des accises trop élevées et de la concurrence de plus en plus rude. L’installation complète a été conservée lors de la restauration des bâtiments, de même que les documents administratifs et publicitaires et toute la collection de fûts et de bouteilles. Une visite est possible sur demande.

La statue en bronze du « Borrelmenneke », œuvre de l’artiste Fons Exelmans (inaugurée en 2018), fait référence à cette distillerie. Le bâtiment a été construit en 1891 et forme une unité de structure et de style avec l’ancienne chapellenie située en face, construite la même année.

Naar top